Вонредна 45-та седница на Советот на Општина Прилеп
DCIM100MEDIADJI_0027.JPG

Вонредна 45-та седница на Советот на Општина Прилеп

Советот на Општина Прилеп утре, среда 03.07.2024 година со почеток во 9.00 часот, ќе одржи вонредна 45-та седница со следниот предлог на дневен ред:

 1. Советнички прашања
 2. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за формирање Комисија за родова еднаквост.
 3. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за мандат 2021-2025 година.
 4. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за формирање Комисија за општествени дејности и заштита на правата на децата.
 5. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за избор на Комисија за мандатни прашања, избор и именувања.
 6. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за формирање Комисија за финансирање и буџет.
 7. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за формирање Комисија за статут и прописи.
 8. Предлог-Одлука за определување на локалитет за организирање на фестивал на пивото 2024 година.
 9. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на одржување на фестивалот на пивото 2024.
 10. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација”-Прилеп, за период од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година.
 11. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари”-Прилеп, за период од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година.
 12. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП, за период од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година.
 13. Предлог-Решение за именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Климент Охридски” – Прилеп.
 14. Предлог-Решение за именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Круме Волнароски”с.Тополчани-Прилеп.
 15. Предлог-Решение за именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ,,Страшо Пинџур’’-с. Мало Коњари-Прилеп.
 16. Предлог-Решение за именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на OОУ,,Кире Гаврилоски-Јане’’-Прилеп.
 17. Предлог-Решение за именување на член во Управниот одбор на ЈОУ Градска Библиотека „Борка Талески“ Прилеп.
 18. Предлог-Одлука за давање позитивно мислење на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на ООУ ,,Блаже Конески’’-Прилеп.

Прочитајте повеќе

50 години демократија во Грција - позитивен биланс

50 години демократија во Грција – позитивен биланс

На 24 јули 1974 година заврши воената диктатура во Грција. Оттогаш, земјата доживеа подеми и …