Половина милион македонски граѓани не завршиле ниту средно училиште

Во земјата недостигаат менаџери, но и стручњаци и научници. Последниот сет податоци од Пописот, којшто го објави Државниот завод за статистика, открива загрижувачки податоци.

Последниот сет податоци од Пописот, којшто го објави Државниот завод за статистика во однос на писменоста и образованието кај резидентното население, открива загрижувачки податоци. Над 508 илјади граѓани во Северна Македонија немаат завршено ниту средно образование, а над 672 илјади граѓани немаат високо образование. Во земјата има 18.897 неписмени лица или 1.2 проценти, од кои најголемиот број се жени – 13 380.

Половина милион од попишаното население или воопшто не поминало низ образовниот процес, или пак го започнале школувањето, но не завршиле ниту осмо одделение. Или посликовито прикажано преку пописните бројки: 23.192 лица или 1.5 % од граѓаните се без образование, 62.129 лица или 4.1 % се со незавршено основно образование, а 423. 456 лица или 27.8 % се само со основно образование.

Највеќе невработени меѓу среднистите 

Средно образование имаат завршено 672.375 лица или 44.1 %, додека високо образование имаат завршено 263. 349 граѓани или 17.3 %.  Своето знаење со магистратура го заокружиле 29.654 македонски граѓани или 1.9 %, додека 6.037 лица или 0,4 % имаат и докторат. Од Заводот за статистика укажуваат и дека за 45.174 лица или 3.0 % нема податоци за нивната школска подготовка.

Од оние коишто поминале низ образовниот процес, најголемиот број се одлучиле да се школуваат во областа на инженерство, производство и градежништво. Со вакво образование се стекнале 189.736 лица  или 18.7 %. Најмал интерес има информатичко-комуникациски технологии – вакво образование имаат само 19. 044 лица или 1.9 % од граѓаните.

Токму најбројната категорија на граѓани, оние коишто имаат завршено само средно образование, имаат и најголем проблем да се вработат. Според највисокиот степен на школска подготовка, најмногу невработени – 56. 701 лице се со средно образование од кои 34.313 се мажи и 22. 388 се жени.  Вкупното работоспособно население  на возраст од 15 години и повеќе изнесува 1. 525. 366 лица, од кои 717. 769 лица се дел од активното население (608. 520 лица се вработени, а 109.249 лица се невработени). Поголема е бројката на неактивни лица во државата – изнесува дури 768 549. Во оваа категорија спаѓаат ученици, студентите, домаќинките, пензионерите, но и оние коишто се невработени или пак не бараат никаква работа.

Недостигаат менаџери и научници 

Во Северна Македонија најмногу вработени (123.347 лица) има во преработувачката индустрија, во трговијата на големо и мало, јавната управа и одбраната, социјалното осигурување, образованието и здравствената и социјална заштита. Најмала е бројката на вработени во дејности во врска со недвижен имот и во рударството. Во земјата има 8.729 слободни работни места, а највеќе се бараат работници во услужни дејности и продажба, техничари, ракувачи и составувачи на машини, додека за воени занимања нема ниту едно слободно место.

Во земјата недостигаат менаџери, но и стручњаци и научници. Според статистичките податоци во моментов има 37 слободни работни места за високи позиции на менаџери – за членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни државни службеници, дипломати и директори, како и 698 слободни работни позиции за стручњаци и научници.

Прочитајте повеќе

Гир и европските амбасадори во посета за поддршка на Фондација Метаморфозис

Проверувачите на факти играат витална улога во заштитата на демократијата и во обезбедувањето пристап на …