домашни животни свињи биогориво

Биогоривата од животински масти во европскиот транспортен систем: климатските грижи и ризиците од потенцијални измами

Биогоривата долго време се гледаат како ветувачка алтернатива на фосилните горива, нудејќи потенцијал за намалување на емисиите на стакленички гасови и ублажување на климатските промени. Меѓутоа, како што побарувачката за обновливи извори на енергија продолжува да расте, одредена подгрупа на биогорива, имено биогоривата од животински масти, добива подем во Европа. Иако овој развој претставува можност за одржливо производство на енергија, тој исто така предизвикува загриженост во врска со влијанието врз климата и потенцијалните измамнички практики поврзани со оваа индустрија во развој.

Подемот на биогоривата од животински масти

Европската унија (ЕУ) беше во првите редови на напорите за транзиција кон почисти и поодржливи извори на енергија. Како дел од својата Директива за обновлива енергија (RED II), ЕУ има за цел да постигне удел од 14% на обновлива енергија во транспортниот сектор до 2030 година. За да се исполни оваа амбициозна цел, побарувачката за биогорива значително се зголеми, што доведе до истражување на различни извори за нивно производство.

Биогоривата од животински масти, добиени од нуспроизводите на месната индустрија, привлекоа внимание поради нивното изобилство и потенцијал за намалување на отпадот. Овие биогорива првенствено се произведуваат од животински масти, маснотии и употребени масла за готвење. Тие нудат алтернатива на конвенционалниот биодизел направен од растителни масла, како што се семе од репка или масло од соја, што може да придонесе за уништување на шумите и промена на употребата на земјиштето.

Климатските влијанија и еколошките грижи

И покрај тоа што биогоривата со животински масти ја нудат предноста за користење отпадни производи, нивното влијание врз климата останува загрижувачко. Согорувањето на животинските масти ослободува јаглерод диоксид (CO2), гас со ефект на стаклена градина, во атмосферата. Иако биогоривата често се сметаат за јаглеродно неутрални бидејќи CO2 што се емитува се компензира со CO2 што се апсорбира за време на растот на суровини, биогоривата од животински масти може да имаат повисоки емисии на животниот циклус во споредба со биодизелот базиран на растително масло.

Дополнително, производството на биогорива од животински масти може да вклучи неодржливи земјоделски практики и да придонесе за загадување на водата. Сточарска индустрија, која ги произведува суровините за овие биогорива, е поврзана со уништување на шумите, уништување на живеалиштата и голема потрошувачка на вода. Следствено, растот на побарувачката за биогорива од животински масти треба да биде придружен со цврсти стандарди за одржливост и заштитни мерки за да се спречи деградација на животната средина.

Потенцијална измама и погрешно обележување

Зголемената побарувачка за биогорива, вклучително и биогоривата со животински масти, ја зголеми загриженоста за потенцијалната измама и практиките на погрешно обележување. Со цел да се задоволи побарувачката, некои бескрупулозни актери може да се вклучат во измамнички активности, како што се мешање или фалсификување на биогорива со конвенционален дизел или неквалитетна суровина. Оваа практика не само што го поткопува интегритетот на пазарот на биогориво, туку и ризикува неусогласеност со регулаторните стандарди и ги компромитира еколошките придобивки поврзани со употребата на биогориво.

Решавање на предизвиците

За да се обезбеди одржлив раст на биогоривата од животински масти и да се одговори на поврзаните предизвици, потребен е сеопфатен пристап. Креаторите на политиките треба да воспостават строги критериуми за одржливост за биогоривата, вклучително и биогоривата со животински масти, за да се минимизираат влијанијата врз животната средина. Ова вклучува следење на целиот животен циклус на производството на биогориво, од набавка на суровина до дистрибуција.

Транспарентноста и следливоста се од витално значење за да се спречат измами и погрешни ознаки во секторот за биогорива. Спроведувањето робусни системи за сертификација, независни ревизии и стандардизирани механизми за известување може да помогнат во одржувањето на интегритетот на пазарот. Соработката помеѓу засегнатите страни во индустријата, регулаторните тела и еколошките организации е од клучно значење за развивање и спроведување на ефективни политики и стандарди.

Понатаму, напорите за истражување и развој треба да се фокусираат на унапредување на технологии кои го минимизираат климатското влијание на биогоривата од животински масти. Инвестирањето во одржливо производство на суровина, подобрување на процесите на конверзија и истражување на алтернативни извори на биогорива може да придонесе за намалување на емисиите и обезбедување на поеколошки енергетска транзиција.

Зголемената побарувачка за животномасните биогорива во транспортниот систем на Европа ја одразува итноста да се префрли на обновливи извори на енергија. Сепак, загриженоста за животната средина и потенцијалната измама поврзани со оваа индустрија не може да се игнорираат. Балансирањето на потребата за одржлива енергија со одговорни извори, строги регулативи и транспарентност е од суштинско значење за да се обезбеди позитивно влијание врз климата на биогоривата од животински масти. Со справување со овие предизвици, Европа може да го отвори патот за позелен и поодржлив транспортен систем, притоа минимизирајќи ги ризиците поврзани со овој растечки сектор за биогориво.

Прочитајте повеќе

Македонската изворна музичка ризница претставена во Рим на манифестацијата „Ден на Светите Кирил и Методиј“

Македонската изворна музичка ризница претставена во Рим на манифестацијата „Ден на Светите Кирил и Методиј“

Со концерт на Националната установа Камерен оркестар на Битола и солистката Нада Талевска-Спасовска,  во салата …