Седница на Советот на општина Прилеп

Седница на Совет на општина Прилеп, советниците ќе расправаат по 22 точки од дневниот ред

Советот на општина Прилеп утре, четврток 11.01.2024 година со почеток во 12 часот, ќе ја одржи редовната 37 седница со следниот дневен ред:

 1. Предлог-Извештај за работата на Советот на Општина Прилеп, за 2023 година
 2. Предлог-Правилник за утврдување на критеримуите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Прилеп зa спортски клубови, професионални спортски клубови и здруженија и фондации
 3. Предлог-Правилник за утврдување на критеримуите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Прилеп зa еднократна парична помош
 4. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансиски план на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2024 година
 5. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плата во ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп
 6. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП Комуналец Прилеп, за 2024 година
 7. Предлог-Одлука за давање согласност на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година.
 8. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2024 година
 9. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2024 година
 10. Предлог- Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП Пазари Прилеп, за 2024 година
 11. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП Пазари Прилеп, за 2024 година
 12. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“-Прилеп, за 2024 година
 13. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде Чопела“-Прилеп, за 2024 година
 14. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2024 година
 15. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче Петров’’-Прилеп, за 2024 година.
 16. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе Ристески-Ричко’’-Прилеп, за 2024 година.
 17. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за реализација настава во природа за учениците од V (петто) одделение на ООУ ,,Климент Охридски’’-Прилеп за учебната 2023/2024 година
 18. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци -Прилеп
 19. Предлог- Решение за измена на Решение за именување на член во Управниот одбор на ЈОУ Градска Библиотека „БоркаТалески“Прилеп
 20. Предлог-Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп
 21. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка на Детален урбанистички план за УЕ 5-дел, плански опфат Ц – Општина Прилеп.
 22. Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.1, Општина Прилеп, плански период 2023–2028.

Прочитајте повеќе

Вакцини

Дали на Македонија и се заканува и епидемија на морбили?

Големиот процент на невакцинирани деца ја враќа опасноста од ширење на заразни болести. СЗО предупредува …