Утврдени критериумите за остварување на правото на додаток до 30% на основната плата заради специфичност на работите

На предлог на Министерството за финансии, Владата донесе Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт, единките корисници и фондовите.

Со оваа Уредба се утврдуваат поблиските критериуми за остварување на правото на додаток на плата и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата до 30% од износот на основната плата, заради специфичност на работите и работните задачи и зголемен обем на работа на вработените во буџетските корисници од централната власт, единките корисници и фондовите.

Вработените во буџетските корисници на централната власт, единките корисници и фондовите, без избраните и именуваните лица, е предвидено да го остваруваат правото на додаток на плата во висина до 30% од износот на основната плата, само доколку во Буџетот на буџетскиот корисник, единката корисник и фондовите, во делот наменет за плати, има обезбедено средства за оваа намена. А, додатокот на плата се исплаќа за временски период од најмалку еден месец и најдолго до крајот на тековната фискална година.

Прочитајте повеќе

Владата ќе бара решение за подмирување на трошоците за лекување на 18-годишниот Леонид Индов

Владата на синоќешната седница го разгледа случајот на Леонид Индов, за што детално информираше министерот …