Владата го утврди текстот на Предлог на Закон за прогласување на Охридското Езеро за споменик на природата

Владата го утврди текстот на Предлог на Закон за прогласување на Охридското Езеро за споменик на природата

Охридското Езеро, според предложеното од ресорното Министерство за животна средина и просторно планирање, се прогласува за споменик на природата заради геоморфолошките и хидролошките карактеристики, исклучителните природни вредности како дел од Светското природно наследство на УНЕСКО и еден од најважните рефугиум центри на биолошката разновидност во европски и светски рамки.

Со прогласување на Споменикот на природата – Охридско Езеро се овозможува:

  • заштита и зачувување на природната состојба на Охридското Езеро преку заштита и зачувување на живеалиштата и видовите од национално и европско значење и заштита на другите природните вредности;
  • спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на живеалиштата и екосистемите;
  • создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност и
  • одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на живеалиштата и видовите.

Прочитајте повеќе

Наративите на ВМРО-ДПМНЕ за Пендаровски се главно проблематични и кокетираат со невистини

Наративите на ВМРО-ДПМНЕ за Пендаровски се главно проблематични и кокетираат со невистини

Поентата што сака да ја постигне противничката партија е дека Пендаровски, всушност, не е човек …