загадување

Скопјани во декември се изнадишаа позагаден воздух во споредба со 2022 [инфографик]

Како и во сиот изминат период, квалитетот на воздухот минатиот месец бил најзагрижувачки на мерната станица Лисиче во Општина Аеродром. Само четири дена во изминатиов месец нивото на концентрации на ПМ-10 честички во воздухот во „Лисиче“ било во рамките на максимално дозволените среднодневни концентрации од 50 микрограми на метар кубен

Скопје го одбележа екстремно загаден воздух на крајот на 2023 година, а податоците од Државниот автоматски мониторинг систем на Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека квалитетот на воздухот во декември 2023 бил полош во споредба со истиот месец од 2022 година.

Како и во сиот изминат период, квалитетот на воздухот минатиот месец бил најзагрижувачки на мерната станица Лисиче во Општина Аеродром. Само четири дена во изминатиот месец нивото на концентрации на ПМ-10 честички во воздухот во „Лисиче“ било во рамките на максимално дозволените среднодневни концентрации од 50 микрограми на метар кубен. Опасен воздух со дневни концентрации од над 150 микрограми на метар кубен имало во текот на 11 дена во декември, додека загадување на воздухот меѓу 50 и 150 микрограми на метар кубен е регистрирано во текот на 12 дена.

Притоа, резултатите од мерењата покажуваат дека четири дена во текот на декември не функционирале мерните инструменти на мерната станица во Лисиче, па така во овој период не се добиени податоци за концентрациите на ПМ-10 честички во воздухот.

Кога станува збор за опасните ПМ-2.5 честички, на мерната станица во Лисиче во дури 23 дена од месецот било измерено присуство во воздухот над максимално дозволените среднодневни концентрации од 25 микрограми на метар кубен. Притоа, неколку дена од минатиот месец вредностите на ПМ-2.5 честички во воздухот биле и над четири пати над дозволените граници. Од друга страна, за четири дена во декември 2023 година нема податоци за присуството на ПМ-2.5 честички во воздухот поради нефункционалноста на мерните инструменти.

Големо загадување со ПМ-2.5 честички е регистрирано речиси секој ден во декември 2023 година и на мерната станица „Гази Баба“. Дури 27 дена од месецот концентрациите на ПМ-2.5 биле над дозволените граници, покажуваат резултатите од месечните извештаи објавени на веб-страницата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитетот на амбиенталниот воздух на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Во декември 2023 година не биле ставени во функција инструментите за мерење на ПМ-2.5 честички во воздухот на мерните станици Центар, Карпош и Ректорат, така што за овие локации во Скопје не се познати резултатите од нивото на аерозагадување на воздухот. Поради ова, речиси е невозможно да се направи споредба на концентрациите на ПМ-2.5 честички во воздухот во декември 2023 во однос на идентичниот месец од претходната година.

Кога станува збор за присуство на ПМ-10 честички во воздухот, може да се увиди дека во различни денови од декември 2023 не функционирале одделни мерни станици. Па така, во Центар не работеле 7 дена, во Карпош 6 дена, 4 дена во Лисиче, како и 23 дена во декември 2023 не функционарала мерната станица во Ректорат.

Поради ваквите недостатоци во мерењата, аерозагадувањето со ПМ-10 честички во декември 2023 година во Месечниот извештај на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитетот на амбиенталниот воздух на Министерството за животна средина и просторно планирање прикажува нецелосни резултати. Онаму каде што има податоци за цел месец, во мерната станица „Гази Баба“ минатиот месец во текот на 22 дена била надмината 24 часовната гранична вредност на ПМ-10 честички. Во декември 2022 година во 15 дена биле надминати максимално дозволените среднодневни вредности на оваа загадувачка супстанца.

И на мерната станица „Лисиче“ во Општина Аеродром во текот на 23 дена од декември 2023 година било измерено загадување на воздухот над максимално дозволените граници. Последниот месец од минатата година биле надминати концентрациите на ПМ-10 честички во текот на 17 дена во Карпош, 16 дена во Центар, како и 8 дена на мерната станица Ректорат. Сепак, како што веќе посочивме, Државниот автоматски мониторинг систем за квалитетот на амбиенталниот воздух на Министерството за животна средина и просторно планирање нема податоци за концентрациите на ПМ-10 честички во текот на целиот месец.

Аерозагадувањето е горлив проблем за жителите на Скопје секоја зима, а досегашните преземени мерки на централната и на локалните власти не го подобрија квалитетот на воздухот што го дишеме. Наместо ова, високите концентрации на загадувачки супстанци во воздухот продолжуваат да предизвикуваат проблеми, особено во периоди на мирно и тивко време без ветер и врнежи, а со присуство на магла во скопската котлина.

Извор: МЕТА

Прочитајте повеќе

Повеќе од 30.000 починати во Газа, најголем дел се жени и деца

Во своето дневно ажурирање во четвртокот, Министерството соопшти дека во последните 24 часа биле убиени …