Седница на Советот на општина Прилеп

Советот на општина Прилеп утре ќе ја одржи редовната 39-та седница

Советот на општина Прилеп утре, вторник 13-ти февруари со почеток во 12 часот, ќе ја одржи редовната 39-та седница на чиј дневен ред ќе се најдат следните точки:

 1. Предлог- Програма за уредување на градежно земјиште за 2024 година.
 2. Предлог – Развојна Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп 2024-2026.
 3. Предлог-Програма за јавно осветлување за 2024 година.
 4. Предлог- Програма за енергетска ефикасност за 2024 година.
 5. Предлог – Програмата одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2024 година.
 6. Предлог- Програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2024 година.
 7. Предлог-Програма за други комунални услуги  за 2024 година.
 8. Предлог-Програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2024 година.
 9. Предлог -Програма за одржување на јавна чистота за 2024 година.
 10. Предлог-Програма за урбана опрема-изградба и одржување за 2024 година.
 11. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потребата за поставување урбана опрема и на условите, начинот и постапката за издавање одобрение за поставување урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Прилеп.
 12. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.4999 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Беија Бајрамоска.
 13. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.5634 и КП 5637 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Демир Усеиноски.
 14. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.21961/1 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Марјан Василески.
 15. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.1433 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Нафис Салиоски.
 16. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.5073 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Нергие Шаќироски.
 17. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.22886/1 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Никола Лутовски.
 18. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.23364 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило во домување, на барање од Ќиро Крстески.
 19. Предлог-Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација на КП бр.4998 КО Прилеп со која ќе се изврши усоглсување на намената oд зона Д2-заштитно зеленило и зона В1-образование во домување, на барање од Фикрит Рушитоски.

Прочитајте повеќе

Владата ќе бара решение за подмирување на трошоците за лекување на 18-годишниот Леонид Индов

Владата на синоќешната седница го разгледа случајот на Леонид Индов, за што детално информираше министерот …