Владата денеска ќе ја одржи редовната 150 седница

Владата денеска ќе ја одржи редовната 150 седница

Владата на Република Северна Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 150 седниц, со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и теми од интерес на граѓаните.

На оваа седница, на предлог на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МЕР во државна сопственост, ќе биде презентирана Информација за динамиката и финансиските средства за реализација на проектите за изградба на магистрални гасоводи, делница Гостивар-Кичево и делница Свети Николе-Велес.

На оваа седница Владата на РСМ ќе биде запознаена и со информацијата за изготвување Закон за донирање на вишокот на храна.

Од информациите за кои денеска Владата на РСМ ќе донесе мислење, се и информацијата за работата на Меѓувладината Македонско – руска комисија за трговско-економска и научно – техничка соработка меѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација, како и информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Бељаковце, општина Куманово со Предлог – одлука.

Прочитајте повеќе

Талат Џафери: Има обиди за изборен инжинеринг

Талат Џафери: Има обиди за изборен инжинеринг

Имам добиено извештаи од учесниците во изборниот процес за вознемирување во однос на обиди за …