Значително подобрени условите за работа во двата објекта на ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп

Значително подобрени условите за работа во двата објекта на ООУ „Блаже Конески“ – Прилеп

Реализацијата на инфраструктурните проекти во ООУ „Блаже Конески“ започнати минатата година, со ист интензитет продолжија и во тековната 2019 година. Со помош на локалната самоуправа и градоначалникот Илија Јованоски кои, како што вели директорката на училиштето Каролина Николоска, имаат разбирање за
важноста на образовните институции, и за време на летниот распуст но и сега, во ООУ „Блаже Конески“ се работи на низа проекти чија цел е подобрување на условите за следење и изведување на наставата.

„Во моментов се работи на уредување на училишниот двор со бетонски блокови, со финансиски средства добиени од блок дотација за наменски потреби во вредност од 1.341.309,00 денари, а во централното училиште имаме изградено и парапетен ѕид со бетонски блокови, чија вредност е 94.000,00 денари.
Истовремено, во училиштето е извршена реконструкција на електричната инсталација во 24 училници, со што се зголемува безбедноста на учениците и се овозможува непречено функционирање на информатичката технологија“, истакнува Николоска.

Во училиштето се реконструирани ходниците и водоводната мрежа, а големи зафати беа преземени и во подрачното училиште во населбата Варош.

„Станува збор за објект изграден во 1920 година, во кое долго време немаше извршено санација и каде ги саниравме санитарните јазли, инвестиција вредна 789.000,00 денари. Во сите училници го сменивме подот и наместивме ламинат, поставена е нова ПВЦ дограма и спуштени тавани. Во завршна фаза е изработката на предмер пресметка за хортикултурно уредување на училишниот двор, чиј дел ќе биде и детскиот полигон, а целосно ќе биде сменета и оградата“, нагласи директорката на ООУ „Блаже Конески“, Каролина Николоска.

Значително подобрени условите за работа во двата објекта на ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп

Николоска потенцираше дека веќе се изработени предмер пресметки за фасадата и за молерисување на сите училници во централното училиште, како и за набавка на нагледни и дидактички средства и помагала за наставниците, во насока на зајакнување на воспитно-образовниот процес. Исто така, во план е набавка на училишни клупи и столчиња, а училиштето посветува внимание и на дополнителната едукација на наставниците.

Прочитајте повеќе

Бесплатен влез во музејските институции за 18 Мај, Меѓународниот ден музеите

Бесплатен влез во музејските институции за 18 Мај, Меѓународниот ден музеите

„Музеи за едукација и истражување“ е мотото под кое утре ќе се одбележи Меѓународниот ден …