Совет на општина Прилеп

Дневен ред на 34 седница на Советот на општина Прилеп

34-та седница на Советот на општина Прилеп ќе се одржи на ден 15.11.2023 година (СРЕДА) со почеток во 13 часот, во големата сала на општина Прилеп

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп, за 2023 година.
 2.  Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп, за
  трет квартал од 2023 година.
 3. Предлог-План на Развојни Програми на Општина Прилеп за 2023-2025.
 4. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за
  финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација“-Прилеп за период од
  01.07.2023 година до 30.09.2023 година.
 5. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за
  финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.07.2023 година до
  30.09.2023 година.
 6. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за
  финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец“-Прилеп за период од 01.07.2023
  година до 30.09.2023 година.
 7. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за
  финансиското работење на ЈКП ,,Пазари“-Прилеп за период од 01.07.2023 година
  до 30.09.2023 година.
 8. Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување и категоризација на
  општински патишта во Општина Прилеп.
 9. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за расходовање на
  електронски отпад на СОЕПТУ ,,Кузман Јосифоски Питу’’ Прилеп.

Дополнителна точка:

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското
  работење на ЈОУ ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 01.07.2023 година до
  30.09.2023 година.

Прочитајте повеќе

Седница на Советот на општина Прилеп

Седница на Совет на општина Прилеп, советниците ќе расправаат по 22 точки од дневниот ред

Советот на општина Прилеп утре, четврток 11.01.2024 година со почеток во 12 часот, ќе ја …