Совет на општина Прилеп

Прилепските советници утре ќе ја одржат редовната 41 седница

Советот на општина Прилеп утре, четврток 14-ти март, со почеток во 09.00 часот ќе ја одржи редовната 41 седница, со следниот предлог на дневен ред:

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп, за четврт квартал од 2023 година.
 2. Предлог-Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп, за 2023 година.
 3. Предлог-Годишен извештај на Општина Прилеп, за 2023 година.
 4. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на ЕЛС Општина Прилеп, за 2024 година.
 5. Предлог-Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп.
 6. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари”-Прилеп, за период од 01.10.2023 година до 31.12.2023 година.
 7. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП Пазари-Прилеп, за 2023 година.
 8. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈКП ,,Пазари”-Прилеп, за 2024 година.
 9. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација”-Прилеп, за период од 01.10.2023 година до 31.12.2023 година.
 10. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2023 година.
 11. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈКП ,,Комуналец’’- Прилеп, за 2024 година.
 12. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2023/2024 година.
 13. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ ’’Наша иднина’’-Прилеп, за 2023 година.
 14. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните (јавни) службеници, за 2024 година во ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп.
 15. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на плати на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2024 година.
 16. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, за 2023 година.
 17. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници за 2024 година во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп.

Прочитајте повеќе

Совет на општина Прилеп

Совет на општина Прилеп: На градоначалникот Јовчески не му доликува опозициските советници да ги нарекува “циркузанти“

36-та седница на Советот на општина Прилеп: Реакција на советничката група на СДСМ и Коалицијата, …